موشن کمیک عبدالعظیم

موشن کمیک‌ها با کمیک بوک ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند. در حقیقت، موشن کمیک (motion comic) فرآیندی که در آن، به شخصیت و کاراکترهای کمیک بوک جان می‌بخشیم تا مرزهای هنر دو بعدی شکسته شود. امروزه بسیاری از برندهای معروف و بزرگ برای تبلیغات و معرفی خود از موشن کمیک استفاده می‌کنند.