انواع موسیقی بیکلام که میتوان به عنوان موسیقی متن استفاده کرد

موسیقی متن بی کلام

موسیقی متن بی کلام قطعه ای از موسیقی می باشد که تنها مختص صدای سازها تنظیم شده یا تصنیف و آواز یا صدای انسانی نمی باشد. بلکه  سازهای مختلف یا صداهای طبیعی در این نوع موسیقی به کار می رود. همچنین موسیقی بی کلام همان سبک موسیقی توصیه شده از سوی اکثر روانشناسان است تا […]